ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις & οργανισμούς για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων (Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα) μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες

  • Έλεγχο επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή της επιχείρησης στο εκάστοτε πρόγραμμα ενίσχυσης.
  • Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση.
  • Συγκριτική ανάλυση όλων των εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής προμελέτης για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού (εφόσον απαιτείται).
  • Οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και ερωτηματολογίου προγράμματος.
  • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, προτιμολόγια εξοπλισμού, lay-out, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.).
  • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα.
  • Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση του επενδυτικού έργου.
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών.